VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

SÅ HÄR SKÖTS VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

STYRELSEN

Styrelsens ledamöter väljs av årsmötet.

 

FÖRENINGENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Aktuella uppgifter om föreningens förvaltning och ekonomi redovisas i föreningens verksamhetsberättelse, som utdelas före årsmötet i samband med kallelsen.

 

ÅRSAVGIFTER

Månadsavgiften till föreningen fastställs av styrelsen på grundval av en årskostnadskalkyl. Avgiften inkluderar kostnader för föreningens lån, drift, underhåll, uppvärmning, kabel-TV och vattenförbrukning. I månadsavgiften ingår också föreningens yttre reparationsfond. I driftkostnaderna ingår bl.a. underhåll, städning och reparation av tvättstugor, bergvärmepumpar, bastu, garage och andra gemensamma lokaler.

 

FÖRSÄKRINGAR

Föreningen har via Nordeuropa Försäkring AB en fastighetsförsäkring som täcker skador på fastigheterna. Föreningen har även tecknat en tilläggsförsäkring för bostadsrätt för alla boende i vår bostadsrättsförening. Du bör själv ha en egen hemförsäkring, men tilläggsförsäkringen för bostadsrätt behöver man inte ha.

Vid varje enskilt skadetillfälle gör styrelsen tillsammans med Nordeuropa Försäkring en bedömning om det är föreningens fastighetsförsäkring eller den boendes hemförsäkring som ska reglera skadan.

Om du har skadedjur, kontakta Anticimex på tel: 08-517 633 00. Ange när du ringer att BRF Milan har försäkring genom Nordeuropa Försäkring.


ORDNINGSREGLER

Tillsammans utgör vi boendemiljön i vår bostadsrättsförening och därför är det självklart att vi visar varandra den hänsyn som god grannsämja bygger på.

 

ALLMÄNT

Till allmän hänsyn hör att dämpa TV, radio, stereo samt oss själva. Efter kl. 22 ska alla ha nattro.

 

TRAFIK INOM FÖRENINGENS OMRÅDE

Bomnyckel finns att låna vid behov. Kontakta fastighetsförvaltaren.UTEPLATSER

Det åligger bostadsrättsinnehavaren att väl vårda uteplatserna för sin egen och de kringboendes trevnad. Den som vill inhägna sin uteplats eller uppföra andra konstruktioner av stadigvarande karaktär ska skriftligen först kontakta styrelsen men även inhämta godkännande från grannarna.

RENHÅLLNING

Enligt stadgarna får vi inte slänga sopor i naturen eller i vårt område. Soporna, väl förpackade, placeras i de sopkärl som finns i föreningen.

 

SOPINDELNING

Hushållssopor kan slängas i de kärl som föreningen tillhandahålller. Däremot måste sopsortering av elavfall, glas, batterier och annat lämnas i återvinningsstationer som finns i kommunen. Om du inte vet var närmaste återvinningsstation finns, kan du kontakta Upplands Väsby kommun för information.

 

STÄDNING AV HELA OMRÅDET

Det är vi själva som städar i vårt område. Se därför till att Du inte skräpar ner. Uppmana både vuxna och barn att hålla rent.

Varje år har vi en arbetsdag på våren och en på hösten då vi gör trädgårdsarbete och städar våra gemensamma utrymmen tillsammans. Föreningen bjuder på förtäring för stora och små som har hjälpt till. Är du förhindrad att medverka under de gemensamma arbetsdagarna, går det utmärkt att ta egna initiativ till städning.


TRÄDGÅRD

Vi har en entreprenör som sköter klippning av gräsmattor och buskar i området.

Varje medlem har rätt att komma med synpunkter på utformningen av vår utemiljö, eller erbjuda sig att utföra vissa uppgifter. Detta innefattar skötsel av planteringar och gemensamma ytor samt underhåll av lekplatser.

Tänk på att varje liten uppgift du kan bidra med är till fördel för hela föreningen.

Att hyra in hjälp med underhåll är kostsamt och varje extra uppdrag vi betalar för innebär i förlängningen höjda månadsavgifter för alla.

Viktigt att komma ihåg är också att lämna förslag på vad som behöver göras i god tid före städdagar, då det kan vara svårt att hinna med allt som ska göras vid dessa tillfällen.

 

GRILLNING

Grillning på balkonger får endast ske med elektrisk grill. Tänk på att ha uppsikt över grillen under hela grillningen.

Kolgrill vid uteplats måste placeras minst tre meter från fasaden vid grillning. Plocka alltid undan grillen när den har svalnat, så att det är fritt på gräsmattan när den ska klippas.